studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Języki obce

• Metoda Superlearning'u (jÄ™zyki: angielski, niemiecki)
• Metoda Callana (jÄ™zyk angielski)
• Metoda BezpoÅ›rednia (jÄ™zyk angielski, niemiecki)
Przygotowywujemy do egzaminów FCE i Zertyfikat Deutsch.

SUPERLEARNING - to jedna z najnowoczeÅ›niejszych metod nauczania jÄ™zyków obcych, opracowana przez psychiatrÄ™ buÅ‚garskiego Georgija Łozanowa. Jej istotÄ… jest wykorzystanie specyficznego stanu naszego umysÅ‚u - stanu czujnej relaksacji (inaczej relaksu skoncentrowanego). Uzyskanie takiego stanu uÅ‚atwia urzÄ…dzenie Relax Master firmy SITA (jednostka sterujÄ…ca, stereofoniczne sÅ‚uchawki, nieprzezroczysta maska z diodami luminescencyjnymi i czujnik oddechu). Użytkownik systemu Å‚atwo osiÄ…ga stan "gotowoÅ›ci w stanie odprężenia" - stan gÅ‚Ä™bokiego, wewnÄ™trznego spokoju, w którym wzrastajÄ… możliwoÅ›ci twórcze oraz percepcyjne.
Metodyka kursów jÄ™zykowych polega na intensywnym przyswajaniu wiedzy w stanie relaksu i gwarantuje co najmniej dwukrotne zwiÄ™kszenie efektywnoÅ›ci nauczania w stosunku do indywidualnego tempa uczÄ…cego siÄ™. Poznane sÅ‚owa, zwiÄ…zki wyrazowe, struktury oraz schematy jÄ™zykowe (gramatyka) przechowywane sÄ… w tzw. "dÅ‚ugotrwaÅ‚ej pamiÄ™ci" - można je odÅ›wieżyć nawet po upÅ‚ywie dÅ‚ugiego czasu.
Lekcje sÄ… oparte na autentycznych dialogach, a zastosowane w nich sÅ‚ownictwo gwarantuje możliwość porozumiewania siÄ™ na wskazanym poziomie. Struktura kursów nie kÅ‚adzie nacisku na formalne aspekty nowego jÄ™zyka, lecz na czynne przyswojenie przewidzianych programem sÅ‚ów i zwrotów, tak by móc ich używać skutecznie w rozmaitych sytuacjach (np. w czasie zakupów, w podróży, u lekarza, w biurze turystycznym, na dworcu itp.) Oprócz nauki jÄ™zyka prowadzone zajÄ™cia posiadajÄ… także dodatkowy walor - naukÄ™ i utrwalenie technik relaksacyjnych, przydatnych w wielu życiowych sytuacjach. ZajÄ™cia uatrakcyjnia i poprawia kondycjÄ™ ogólnÄ… nauka żonglowania oraz różne formy ćwiczeÅ„ ze skakankÄ….
Podczas zajęć wykorzystywana jest klasyczna metoda Łozanowa, elementy dramy, NLP, proste techniki oddziaływania psychologicznego takie jak relaksacja i wizualizacja oraz odpowiednia muzyka. Naukę wspomaga zastosowanie urządzeń najnowszej generacji - Relaks Master, firmy SITA . Ale uwaga: Skuteczność strategii szybkiej i intensywnej nauki zawsze zależy od stopnia wewnętrznej motywacji, otwartości i kreatywności uczącego się. To doskonała metoda "budzenia w sobie olbrzyma", nie zaś biernego czekania na cud.

METODA CALLANA - umożliwia studentowi opanować jÄ™zyk angielski cztery razy szybciej niż tradycyjne metody nauczania. WedÅ‚ug szacunków metodyków, przeciÄ™tnie student potrzebuje okoÅ‚o 700/800 godzin, w celu opanowania poziomu First Certificate. Tymczasem studenci uczÄ…cy siÄ™ Metoda Callana, osiÄ…gajÄ… takie same rezultaty już po okoÅ‚o 200 godzinach. Blisko 95% studentów uczÄ…cych siÄ™ MetodÄ… Callana, zdaje egzamin First Certificate. Dla porównania - miÄ™dzynarodowa Å›rednia wynosi 70%. Metoda Callana jest odpowiednia dla każdego i w każdym wieku. Metoda gwarantuje doskonale rezultaty przy minimalnym wkÅ‚adzie w prace domowe. Możliwe jest to dziÄ™ki maksymalnemu wykorzystaniu lekcji! Metoda Callana jest Å‚atwa, interesujÄ…ca i przyjemna, a także znacznie taÅ„sza od tradycyjnych metod nauczania. Po pierwsze, nie wymaga specjalnego wyposażenia czy dodatkowych materiaÅ‚ów dydaktycznych: zeszytów ćwiczeÅ„, kaset audio i video. Po drugie, uczÄ…c siÄ™ szybciej student w efekcie pÅ‚aci mniej.

Jak działa metoda Callana:
PodstawÄ… nauki MetodÄ… Callana, jest to, że student mówi i sÅ‚ucha czterokrotnie wiÄ™cej w czasie lekcji, niż stosujÄ…c jakÄ…kolwiek innÄ… formÄ™ nauki jÄ™zyka. W zwiÄ…zku z tym uczy siÄ™ on w czterokrotnie krótszym czasie. W Metodzie Callana studenci odzywajÄ… siÄ™ przez caÅ‚Ä… lekcjÄ™ - sÄ… zmuszani do odpowiadania na pytania przez caÅ‚y czas. Tak duże tempo w mówieniu i rozumieniu jest możliwe dziÄ™ki regularnemu zadawaniu tych samych pytaÅ„ każdego dnia, aż do momentu, kiedy każdy student bÄ™dzie rozumiaÅ‚ i odpowiadaÅ‚ na zadane mu pytanie. Nauczyciel już od pierwszej lekcji mówi do studentów z prÄ™dkoÅ›ciÄ… od okoÅ‚o 200 do 240 sÅ‚ów na minutÄ™, podczas gdy zwykÅ‚a rozmowa to ok. 150-180 na minutÄ™. Tak szybkie tempo nauczycieli Callana skutecznie zapobiega znużeniu, zmusza do skupienia siÄ™, ogranicza możliwość tÅ‚umaczenia wszystkiego na jÄ™zyk ojczysty oraz uczy myÅ›lenia w jÄ™zyku angielskim.
Kurs skÅ‚ada siÄ™ z 11 etapów. Studenci przydzielani sÄ… do grup na podstawie testu wstÄ™pnego.

METODA BEZPOÅšREDNIA - jest to szybka nauka mówienia w jÄ™zyku angielskim oraz niemieckim. ZajÄ™cia prowadzone sÄ… w formie pytaÅ„ i odpowiedzi. Specjalnie opracowany system powtórek sprawia, że nawet najmniej zdolni uczniowie zapamiÄ™tajÄ… materiaÅ‚ i sÄ… w stanie odpowiedzieć na zadawane pytania. Wysoka intensywność zajęć nie sprawia kÅ‚opotu i eliminuje najczęściej popeÅ‚niane bÅ‚Ä™dy na drodze nabywania poprawnych nawyków. Zmiany lektorów uczÄ… rozumienie różnych akcentów i i ntonacji. Lektorzy używajÄ… gÄ™stów, mimiki, ciÄ…gle sÄ… w ruchu. Wszystko po to, aby uÅ‚atwić naukÄ™, utrzymać koncentracjÄ™, zainteresowć, a czasem rozÅ›mieszyć. Nauczanie tÄ… metodÄ… przygotowywuje do jÄ™zykowych egzaminów paÅ„stwowych. 

 
następny artykuł »