studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Zintegrowane techniki pracy umysłowej i czytania "fotograficznego"

Trening obejmuje:
• przyspieszone ( "fotograficzne" ) czytanie
• metody skutecznego studiowania
• efektywne notowanie czyli mind – maping
• techniki zapamiÄ™tywania
W wyniku tego treningu każdy może odblokować wÅ‚asne zdolnoÅ›ci uczenia siÄ™, opanować metodÄ™ sprawnego i twórczego notowania, dokonać poprawy wÅ‚asnej pamiÄ™ci i szybkoÅ›ci czytania (OD CO NAJMNIEJ DWÓCH DO PIĘCIU RAZY).


Już w czasie kursu, dzięki nowym technikom, przeczytasz 200 stronicową książkę w ciągu 2 godzin, zapamiętasz i zrozumiesz treść oraz zrobisz kompletne notatki na 1 kartce formatu A-4, zapoznasz się z podstawami czytania fotograficznego i bez trudu rozwiniesz swą pamięć.
Jednym z prowadzÄ…cych jest Ryszard GÄ…sierkiewicz, prekursor i popularyzator stosowania nowoczesnych technik pracy umysÅ‚owej. Trener NLP, czÅ‚onek zaÅ‚ożyciel Polskiego Stowarzyszenia NLP, SÄ™dzia GÅ‚ówny Mistrzostw Polski w Szyb-kim Czytaniu i ZapamiÄ™tywaniu. Sam czyta z szybkoÅ›ciÄ… 6000 sÅ‚ów na minutÄ™, ale jego uczniowie specjalizujÄ…cy siÄ™ w szybkim czytaniu dziÄ™ki jego autorskiej metodyce prowadzenia zajęć przekraczajÄ… bez trudu szybkość 30.000 sÅ‚ów na minutÄ™!!!. Opracowana przez niego zintegrowana metoda pracy umysÅ‚owej stosowana jest z powodzeniem od 10 lat w otwartych i zamkniÄ™tych kursach i szkoleniach, w których dotychczas braÅ‚o udziaÅ‚ ponad 5000 osób.
Czytanie jest procesem przebiegajÄ…cym wedÅ‚ug swoistych zasad, z reguÅ‚y nie uÅ›wiadamianych przez czytelnika. Szybkie czytanie jest natomiast Å›wiadomym wykorzystaniem tej swoistoÅ›ci reguÅ‚. Te Å›wiadome reguÅ‚y to - umiejÄ™tność odpowiedniego i pÅ‚ynnego "prowadzenia" wzroku, czytania caÅ‚ych grup wyrazów, likwidacja regresji, czyli wracania (w trakcie czytania) do już przeczytanego tekstu, umiejÄ™tność koncentracji na tekÅ›cie aktualnie czytanym.
UmiejÄ™tność szybkiego czytania nabywana jest przede wszystkim samodzielnie - tak jak każda dziedzina wiedzy należy przede wszystkim do samouków. Wszelkie informacje teoretyczne oraz techniki praktyczne konieczne do nabycia umiejÄ™tnoÅ›ci bÅ‚yskawicznego czytania z co najmniej zadawalajÄ…cym stopniem zrozumienia i zapamiÄ™tania tekstu sÄ… przedmiotem dwudziestogodzinnego kursu. Zainteresowani tÄ… "ofertÄ…" powinni być przede wszystkim ci, którzy faktycznie dużo czytajÄ… i muszÄ… dużo czytać, w dodatku czytajÄ… okreÅ›lony rodzaj materiaÅ‚u (teksty naukowo-techniczne, dokumenty, korespondencja biurowa, itp.).
Należy podkreślić, że samodzielna praca wymaga konsekwentnie przestrzeganej dyscypliny. Kurs dostarcza niezbędnej bazy, pokazuje techniki, ale za trwałe wyniki odpowiedzialny jest sam trenujący.
ZaÅ‚ożenie powyższe koresponduje ze wspóÅ‚czesnÄ… pedagogikÄ… rozróżniajÄ…cÄ… trzy poziomy nauczania, których celem jest odpowiednio: zdobycie wiedzy, wyksztaÅ‚cenie umiejÄ™tnoÅ›ci i formowanie nawyków. W osiÄ…ganiu pierwszych dwóch celów kurs jest bazÄ… caÅ‚kowicie wystarczajÄ…cÄ…. W jego programie oprócz niezbÄ™dnych informacji teoretycznych znajdujÄ… siÄ™ także wzory dwóch rodzajów ćwiczeÅ„, po pierwsze, tzw. dyspozycyjnych -wyrabiajÄ…cych okreÅ›lone dyspozycje niezbÄ™dne w zdobywaniu umiejÄ™tnoÅ›ci szybkiego czytania, po drugie - ćwiczeÅ„ tekstowych pomocnych w ksztaÅ‚ceniu tempa czytania i rozumienia tekstu.
Natomiast osiÄ…gniÄ™cie trzeciego poziomu, którego najistotniejszÄ… cechÄ… jest automatyzm okreÅ›lonych czynnoÅ›ci, a wiÄ™c dziaÅ‚anie odbywajÄ…ce siÄ™ niejako "niezauważalnie", swobodnie, lekko, praktycznie bez udziaÅ‚u Å›wiadomoÅ›ci, zależy wyÅ‚Ä…cznie od ćwiczÄ…cego. Warunkiem pozytywnego rezultatu jest kontynuacja ćwiczeÅ„ opanowanych w czasie zajęć kursowych.
Podstawowe warunki skutecznego opanowania umiejÄ™tnoÅ›ci szybkiego czytania (wg ZdzisÅ‚awa Szkutnika ), stanowiÄ…ce treść wszystkich przeprowadzanych na kursie ćwiczeÅ„ i wykÅ‚adów.
• Systematyczne i nieprzerwane ćwiczenia. DoÅ›wiadczenie potwierdza celowość codziennych treningów po 30-40 minut, przeprowadzanych o jednakowej godzinie - polepsza to zdolność do pracy i efekty treningu. Poszczególne elementy ćwiczymy tak dÅ‚ugo, aż szybkie czytanie stanie siÄ™ nawykiem.
• Åšwiadomość celu i odpowiednie nastawienie psychiczne na uważne i szybkie czytanie oraz staÅ‚a kontrola rezultatów ćwiczeÅ„.
• Odpowiedni dobór tekstów do ćwiczeÅ„: powinny być dla czytelnika interesujÄ…ce i odpowiadać stopniem trudnoÅ›ci jego poziomowi intelektualnemu. Maksymalna koncentracja na czytanym tekÅ›cie - sprzyjać temu powinno fizyczne zdyscyplinowanie i robocza pozycja podczas czytania.
• Zapewnienie sprzyjajÄ…cych zewnÄ™trzne warunków treningu: ciche pomieszczenie, dobre Å›wiatÅ‚o. Dbajmy o oczy.
• Praca nad zdobyciem umiejÄ™tnoÅ›ci czytania bez artykulacji, która jest gÅ‚ównym "wrogiem" szybkiego czytania. Wykorzystywać należy jedynie kanaÅ‚ wzrokowy (inaczej T.Buzan w "PodrÄ™czniku Szybkiego Czytania").
• Zdobycie umiejÄ™tnoÅ›ci czytania bez regresji, stale w jednym kierunku. Dopiero po ukoÅ„czeniu czytania i uÅ›wiadomieniu sobie zawartoÅ›ci przeczytanego tekstu można do niego powrócić, jeÅ›li zajdzie potrzeba.
• Czytanie z maksymalnym wykorzystaniem bocznego widzenia, z prowadzeniem wzroku po stronicy pionowo z góry na dóÅ‚, po wyobrażonej linii.
• Czytanie ze zmiennÄ… szybkoÅ›ciÄ… w zależnoÅ›ci od trudnoÅ›ci tekstu i celu lektury. Szybkość czytania nie powinna być jednak celem samym w sobie. Równolegle należy uwzglÄ™dniać rozumienie i zapamiÄ™tywanie.
• StaÅ‚a troska o rozszerzanie zapasu sÅ‚ów. Jest to warunek szybkiego rozumienia tekstów. Ponadto w procesie czytania nieznane sÅ‚owa mimo woli odczytuje siÄ™ "gÅ‚oÅ›no", co obniża szybkość czytania.
W ciÄ…gu 20 godzin zajęć sÅ‚uchacz powinien nauczyć siÄ™ techniki czytania pozwalajÄ…cej na co najmniej dwukrotnÄ… poprawÄ™ (już w czasie trwania zajęć) szybkoÅ›ci czytania w stosunku do tej, z jakÄ… zaczynaÅ‚ ćwiczenia (niekiedy osiÄ…ga szybkość 1000 sÅ‚ów na minutÄ™). Nauczy siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwej selekcji informacji, pozna efektywne sposoby czytania książek, dziÄ™ki którym zwiÄ™kszy komfort czytania i stopieÅ„ koncentracji na zapamiÄ™taniu czytanego tekstu. Nauczy siÄ™ technik zapamiÄ™tywania pozwalajÄ…cych na odtworzenie z pamiÄ™ci we wÅ‚aÅ›ciwej kolejnoÅ›ci 20 sÅ‚ów i pojęć abstrakcyjnych, wymienionych nie po kolei. NabÄ™dzie umiejÄ™tność "wyÅ‚awiania" sÅ‚ów kluczowych i sporzÄ…dzania za ich pomocÄ… notatek w postaci map myÅ›li. W trakcie zajęć pozna sposoby relaksu w trakcie czytania, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem regeneracji zmÄ™czonych oczu. Pozna także skuteczne techniki pokonywania stresu przed egzaminami, wystÄ…pieniami publicznymi itp.

 

 
« poprzedni artykuł