studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
 • coaching kariery
 • coaching przywództwa
 • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
 • coaching biznesowy
 • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Rekrutacja NLP i Coaching
Zaprszamy do naboru do Policealnego Studium NLP.
Czytaj
 
Dla kandydatów Szkoły Mistrzów - NLP i Coaching

Dwusemestralne Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej
kierunek: Neurolingwistyczne Programowanie (NLP)

Do pobrania:

Podanie do dyrektora, życiorys

Poziom Practitioner, » podanie_p.doc

Poziom Master, » podanie_m.doc

Terminarz zajęć - poziom practitioner, »terminarz

 

 

Konto na które prosimy kierować opÅ‚aty:
Multibank
60 1140 2017 0000 4202 0510 8560

Centrum Edukacyjne WELES
Ryszard GÄ…sierkiewicz
ul. S. Jaracza 28
31-216 Kraków


 

 
Co dają poszczególne kursy NLP?

POZIOM PRACTITIONER zapewnia poznanie podstawowych technik i strategii NLP oraz abecadÅ‚a porozumiewania siÄ™ z sobÄ… i z innymi. Kurs zapoznaje sÅ‚uchacza z rozmaitymi modelami skutecznego dziaÅ‚ania w sferach komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Także ze sposobami radzenia sobie z emocjami powstajÄ…cymi pod wpÅ‚ywem stresu sytuacyjnego czy spowodowanych wczeÅ›niejszymi, również traumatycznymi doÅ›wiadczeniami, choć trzeba tu zaznaczyć, że żaden kurs nie ma charakteru psychoterapii. Odkrywa natomiast sposoby podróży w czasie i tworzenia przyciÄ…gajÄ…cej przyszÅ‚oÅ›ci, przedstawia sprawdzone strategie osiÄ…gania sukcesu w rozmaitych dziedzinach, uÅ‚atwia prawidÅ‚owe formuÅ‚owanie celów i sposoby ich konsekwentnej realizacji. To kurs dla ludzi zainteresowanych wÅ‚asnym rozwojem, dążących do osiÄ…gania sukcesów życiowych. Wiele technik NLP - a już na pewno wszystkie podstawowe - można znaleźć w strategiach zalecanych przez najlepszych trenerów sukcesu, (np. Anthony Robbinsa, Tony Buzana, Edwarda de Bono ), choć sami oni z tym nurtem czÄ™sto siÄ™ nie identyfikujÄ….

POZIOM MASTER obejmuje techniki rozszerzajÄ…ce niektóre aspekty kursu PRACTITIONER. W tym treningu szczególnÄ… uwagÄ™ zwraca siÄ™ na wiÄ™kszÄ… poprawÄ™ skutecznoÅ›ci wszystkich rodzajów komunikacji - zarówno werbalnej, jak niewerbalnej oraz gÅ‚Ä™bsze poznanie wÅ‚asnych przekonaÅ„, wartoÅ›ci i strategii postÄ™powania przez trenujÄ…cego. Prezentowane sÄ… tu zaawansowane techniki radzenia sobie z traumatycznymi wspomnieniami i tzw. ograniczajÄ…cymi przekonaniami z zastosowaniem linii czasu; zaawansowane strategie osiÄ…gania celów, ksztaÅ‚cona biegÅ‚ość w stosowaniu rozmaitych modeli jÄ™zykowych i retoryki oraz umiejÄ™tność samodzielnego "rozpracowywania" strategii innych osób i tworzenia na ich podstawie skutecznych, wÅ‚asnych metod dziaÅ‚ania. POZIOM MASTER bezpoÅ›rednio przygotowuje absolwentów do nauki na kursach trenerskich i niewÄ…tpliwie rozwija posiadane umiejÄ™tnoÅ›ci, ale nie jest niezbÄ™dny dla poprawy wÅ‚asnej skutecznoÅ›ci dziaÅ‚ania. Warto dodatkowo podkreÅ›lić, że treningi skutecznego dziaÅ‚ania i osiÄ…gania sukcesu nie mogÄ… zastÄ™pować psychoterapii tam, gdzie jest ona niezbÄ™dna - dlatego od uczestników kursów wymagane jest przed treningiem wypeÅ‚nienie szczegóÅ‚owego kwestionariusza - oraz że żaden poziom treningowy nie uprawnia absolwentów do prowadzenia samodzielnej praktyki psychoterapeutycznej, chyba że majÄ… do tego umocowanie (sic!) z tytuÅ‚u posiadania innych uprawnieÅ„ zawodowych.

TRENING DLA TRENERÓW NLP jest skÅ‚ada siÄ™ z dwóch moduÅ‚ów:
Pierwszy stopieÅ„ koÅ„czy siÄ™ uzyskaniem certyfikatu  Associate Trainer of NLP" (AsystujÄ…cy Trener NLP),
Drugi stopieÅ„ kwalifikuje do uzyskania certyfikatu -  "Certyfikowany Trener NLP".
Pierwszy stopieÅ„ to  7- dniowe szkolenie zamkniÄ™te, na którym dowiesz siÄ™ jak:

 • używać narzÄ™dzi NLP  do uczenia NLP,
 • zarzÄ…dzać procesem grupowym,
 • tworzyć wÅ‚asne prezentacje i treningi,
 • używać jÄ™zyka perswazji by wywoÅ‚ywać stany wewnÄ™trzne wspomagajÄ…ce proces uczenia,
 • wykorzystywać energiÄ™ grupy do wzmacniania swojego wewnÄ™trznego stanu i budzenia kreatywnoÅ›ci,
 • używać w prezentacjach wszystkich odmian kanaÅ‚ów sensorycznych, wzorców meta modelowych oraz meta programów, by inspirujÄ…co wpÅ‚ywać na sÅ‚uchacza
 • efektywnie modelować zachowania i umiejÄ™tnoÅ›ci, by znaleźć wÅ‚asnÄ… drogÄ™
 • zarzÄ…dzać efektywnie zmianami
 • zarzÄ…dzać efektywnie kompetencjami grupy
 • poprawić wÅ‚asne Å›rodki wyrazu, dynamikÄ™ i kunszt gry aktorskiej w porywajÄ…cych prezentacjach.
 • Efektywnie stosować informacjÄ™ zwrotnÄ… w rozmaitych formach

Drugi stopieÅ„ to zestaw zadaÅ„ indywidualnych oraz samodzielnie prowadzonych moduÅ‚ów treningowych pod superwizjÄ… trenera certyfikujÄ…cego.