studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Nasi trenerzy NLP i Coachingu

Tworzymy zgranÄ… grupÄ™ doÅ›wiadczonych trenerów. UmiejÄ™tnoÅ›ci zespoÅ‚u wykorzystujemy na wielu pÅ‚aszczyznach szkoleÅ„.

Założyciel i Dyrektor
Ryszard GÄ…sierkiewicz - prawnik, Uniwersytet ÅšlÄ…ski w Katowicach. Jestem twórcÄ… i dyrektorem Centrum Edukacyjnego Weles. Należę do zaÅ‚ożycieli Polskiego Stowarzyszenia NLP, jestem jego wieloletnim wiceprzewodniczÄ…cym oraz przewodniczÄ…cym Sekcji Pedagogicznej. Jestem również czÅ‚onkiem Stowarzyszenia Trenerów NLP w Polsce. Jako trener, posiadam akredytacjÄ™ Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci do prowadzenia szkoleÅ„ "Rozwój Zasobów Ludzkich - Szkolenia pracowników maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw na ÅšlÄ…sku".
ProwadziÅ‚em wykÅ‚ady w Wyższej Szkole PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci i ZarzÄ…dzania prof. Leona KoźmiÅ„skiego w Warszawie. Zaliczany jestem do grona prekursorów wprowadzania bÅ‚yskawicznych technik nauczania (szybkiego czytania i zapamiÄ™tywania). W tym zakresie, jak i w temacie NLP wciąż publikujÄ™ artykuÅ‚y prasowe oraz wystÄ™pujÄ™ na konferencjach naukowych. Niedawno ukazaÅ‚a siÄ™ moja książka "Metody NLP. Podstawy skutecznej techniki osiÄ…gania sukcesu". ProwadzÄ™ jedyne w Polsce Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej o kierunku Neurolingwistyczne Programowanie, ksztaÅ‚cÄ…ce przyszÅ‚Ä… kadrÄ™ trenerskÄ….
Referencje NLP Carrefour

Dyrektor kreatywny
Agnieszka GÄ…sierkiewicz
- psycholog, psychoterapeuta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Jestem doktorantem na wydziale psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiadam doświadczenie własnej praktyki psychoterapeutycznej. Uzupełniam treningi szkoleniowe wiedzą psychologiczną z zakresu technik NLP i analizy transakcyjnej. Jestem autorką publikacji prasowych z tychże dziedzin.

 

Marek Szurawski (ur. w 1948 r.), od wielu lat zajmuje siÄ™ metodami treningu pamiÄ™ci, rozwoju osobowoÅ›ci i możliwoÅ›ci umysÅ‚owych; prowadzÄ…c autorskie seminaria "Nowoczesne techniki uczenia siÄ™" oraz "Pamięć w biznesie i zarzÄ…dzaniu" (m.in. Wyższej Szkole PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci i ZarzÄ…dzania im. L. KoźmiÅ„skiego w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w DÄ…browie Górniczej).
Autor programów radiowych i telewizyjnych poÅ›wiÄ™conych ksztaÅ‚ceniu pamiÄ™ci, w tym Radiowego Treningu PamiÄ™ci i Chwili na MyÅ›lenie; wspóÅ‚twórca Memoriad Szkolnych.
TÅ‚umacz klasycznych już książek "Sekrety SuperpamiÄ™ci" i "Superpamięć dla uczÄ…cych siÄ™" Harry Lorayne'a oraz "Pamięć na zawoÅ‚anie" Tony Buzana. Autor oryginalnego opracowania "Pamięć. Trening interaktywny". Wydanictwo RAVI, Łódź 2004
WspóÅ‚pracuje z American Memory Institute i Instytutem Buzana.
Z zawodu dziennikarz i tÅ‚umacz, z pasji żeglarz - marynista, wspóÅ‚twórca polskiego ruchu szantowego, na co dzieÅ„ prowadzi wÅ‚asnÄ… firmÄ™ "Kliper", produkujÄ…cÄ… autorskie programy radiowe i dziaÅ‚a w zaÅ‚ożonej przez siebie Fundacji Kultura Morska.
Od 1996 r. nagrywa cotygodniowe audycje "Razem bracia, do lin!", adresowane do miÅ‚oÅ›ników morza i wspóÅ‚tworzy programy telewizyjne o tematyce morskiej.
Autor książek "Szanty i szantymeni", "Razem bracia, do lin!" i "Stan Hugill - Ostatni Shantymen".
W lutym 1999 r. okrążył Przylądek Horn na s/y "Zawisza Czarny".

 

Jan Raudner – Vice - Prezes Nadzorczej Metropolis S.A.,inżynier, trener, wykÅ‚adowca studiów podyplomowych, absolwent Technische Akademie Wuppertal oraz Southern Institute NLP (USA, Florida); posiada wieloletni staż na kierowniczych stanowiskach w polskich i europejskich przedsiÄ™biorstwach; od ponad piÄ™tnastu lat prowadzi w Polsce szkolenia i projekty majÄ…ce na celu podniesienie efektywnoÅ›ci i produktywnoÅ›ci; jest uznanym specjalistÄ… w zakresie wdrażania nowoczesnych metod zarzÄ…dzania, w szczególnoÅ›ci wdrażania metody zarzÄ…dzania projektami i zmianami.
CzÅ‚onek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych; Stowarzyszenia Project Management Polska, ByÅ‚y CzÅ‚onek ZarzÄ…du Stowarzyszenia Projekt Management Polska (SPMP). CzÅ‚onek International Association of NLP Institutes i International Association of Coaching - Institutes. W latach 2001 – 2004 realizator projektów Phare 2000 i 2001 „WstÄ™p do jakoÅ›ci”, „Program rozwoju przedsiÄ™biorstw”, ”Åšcieżka innowacji”.
Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci w projektach: Inwestycja w Kadry, Rozwój Polskiego Eksportu.
W ciÄ…gu dwunastu lat dziaÅ‚alnoÅ›ci szkoleniowej i doradczej w Polsce w prowadzonych przez niego szkoleniach otwartych i zamkniÄ™tych wzięło udziaÅ‚ ponad 6500 uczestników; prowadziÅ‚ projekty w 220 przedsiÄ™biorstwach, byÅ‚ zaproszony na ponad 40 konferencji, wielokrotnie wystÄ™powaÅ‚ w TV i audycjach radiowych.
Autor kilkuset artykuÅ‚ów publikowanych w prasie fachowej i czasopismach branżowych (Businessmen, Personel, Sekretariat, Reader’s Digest, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Å»ycie Warszawy), autor książki „MyÅ›li, emocje, przekonania”, oraz książki „NLP wedÅ‚ug Dantego”.
Jako ekspert jest zapraszany na konferencje tematyczne w branży IT i nowych rozwiązań ekonomicznych.
Prowadzi szkolenia specjalistyczne, których programy oparte sÄ… na wzorach „best practices” – sÄ… to szkolenia autorskie dążące do przekazania najlepszych praktyk w funkcjonowaniu w organizacji, kontaktów z innymi ludźmi (w tym również z klientami).
Jeden z pierwszych zagranicznych trenerów NLP, który rozpropagowaÅ‚ tÄ™ metodologiÄ™ w Polsce, posiada w zakresie NLP najwyższe w Polsce kwalifikacje i miÄ™dzynarodowe uprawnia certyfikowania trenerów na poziomie Master – Trainer
Dyplom ICI 

Alica Gałązka
Dariusz Tarczyński
Adam Bytoff
Flavio Anusz

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »