studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


COACHING I NLP - czyli jak wydobyć potencjał tkwiący w człowieku
Czy możliwe jest chodzenie boso po rozżarzonych wÄ™glach? Czy trener boksu, który nigdy nie walczyÅ‚ na ringu, jest w stanie uczynić ze swojego podopiecznego mistrza Å›wiata? Czy ograniczenia, które nami kierujÄ…, nie tkwiÄ… tylko W naszych umysÅ‚ach? Czy można pokonać stres zawodowy i z powrotem czerpać przyjemność z wykonywanej pracy? Owszem. Jak to zrobić, można dowiedzieć siÄ™ studiujÄ…c Coaching i NLP, unikatowy, podyplomowy kierunek dostÄ™pny w Wyższej Szkole Informatyki i ZarzÄ…dzania w Rzeszowie.
Czytaj
 
O Szkole Mistrzów - NLP i Coaching
Każdą instytucję tworzą ludzie. To oni decydują o jej kształcie, dynamice i kierunkach rozwoju oraz efektach działania. To od nich wszystko zależy, są bowiem najmocniejszym i najsłabszym jednocześnie ogniwem łańcucha. Dlatego nasze Centrum od chwili założenia, zajmuje się przede wszystkim ludźmi.

Oferujemy szerokÄ… gamÄ™ treningów NLP i coachingu majÄ…cych na celu poprawÄ™ efektywnoÅ›ci dziaÅ‚ania tak zespoÅ‚ów, jak osób indywidualnych. NaszÄ… mocnÄ… stronÄ… jest niewÄ…tpliwa umiejÄ™tność Å‚Ä…czenia praktyki z teoriÄ… NLP i coachingu - firmÄ™ tworzy zespóÅ‚ zÅ‚ożony z osób prowadzÄ…cych w swoich specjalnoÅ›ciach zajÄ™cia dydaktyczne na rozmaitych uczelniach, a jednoczeÅ›nie posiadajÄ…cych szerokie kompetencje praktyczne nabyte w trakcie wieloletniej dziaÅ‚alnoÅ›ci zawodowej na kierowniczych stanowiskach w instytucjach paÅ„stwowych i prywatnych. Możemy zatem obok dziaÅ‚alnoÅ›ci consultingowej i doradczej, polecać nasze szkolenia, gwarantujÄ…c ich skuteczność i wysoki standard.

Drugim atutem jest umiarkowana cena szkoleÅ„, możliwość znacznych upustów uzależnionych od dÅ‚ugotrwaÅ‚oÅ›ci wspóÅ‚pracy itp.

Nasi trenerzy specjalizujÄ…c siÄ™ w Neurolingwistycznym Programowaniu (NLP) i coachingu, od kilku lat sÄ… obecni na szkoleniach, obejmujÄ…cych tematem: nowoczesne zarzÄ…dzanie we wspóÅ‚czesnej firmie, techniki sprzedaży, psychologiÄ™ procesu sprzedaży, psychologiÄ™ zarzÄ…dzania i kierowania ludźmi, zarzÄ…dzanie w warunkach kryzysowych, przywództwo w praktyce, psychologiczne instrumenty zarzÄ…dzania, trening umiejÄ™tnoÅ›ci kierowniczych, planowanie i zarzÄ…dzanie czasem, komunikacjÄ™ interpersonalnÄ… i zarzÄ…dzanie konfliktem, sposoby motywowania innych i automotywacjÄ™, sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem, przebieg kariery i ocenÄ™ pracowników, skuteczne negocjacje, efektywne zarzÄ…dzanie ludźmi, psychologiÄ™ osiÄ…gnięć, rekrutacjÄ™ i selekcjÄ™ personelu, autoprezentacjÄ™ i wystÄ…pienia publiczne, profesjonalny warsztat handlowca, zarzÄ…dzanie sprzedażą, marketingiem i promocjÄ…, tworzenie wizerunku produktu.

Szkolenia NLP i coachingu koncentrujÄ… siÄ™ na wdrożeniu technik skutecznej komunikacji: umiejÄ™tnoÅ›ci sÅ‚uchania, rozpoznawania jÄ™zyka ciaÅ‚a (body language), komunikowania z uwzglÄ™dnieniem preferencji odbiorcy, formuÅ‚owania osobistych celów, autoprezentacji oraz strategii myÅ›lenia
i dziaÅ‚ania poprzez: autopoznanie, rozwijanie cech przywódczych, skutecznÄ… perswazjÄ™, dopasowanie zadaÅ„ do indywidualnych preferencji i stanowiÄ… standardowy pakiet szkoleÅ„ menedżerskich (coaching dla manadżerów).

 
Nasi trenerzy NLP i Coachingu

ZespóÅ‚ trenerski Centrum Edukacyjnego WELES

Założyciel i Dyrektor
Ryszard GÄ…sierkiewicz - prawnik, Uniwersytet ÅšlÄ…ski w Katowicach. Jestem twórcÄ… i dyrektorem Centrum Edukacyjnego Weles. Należę do zaÅ‚ożycieli Polskiego Stowarzyszenia NLP, jestem jego wieloletnim wiceprzewodniczÄ…cym oraz przewodniczÄ…cym Sekcji Pedagogicznej. Jestem również czÅ‚onkiem Stowarzyszenia Trenerów NLP w Polsce. Jako trener, posiadam akredytacjÄ™ Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci do prowadzenia szkoleÅ„ "Rozwój Zasobów Ludzkich - Szkolenia pracowników maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw na ÅšlÄ…sku"....
Czytaj
 
Metody NLP i Coaching w pigułce cz. 1

 Dlaczego nikt mnie nie rozumie, czyli Mapa nie jest terenem

Widać na nim linie zygzakowate, podobne do wykresu temperatury na karcie szpitalnej. Linie te sÄ…, prawdopodobnie, drogami biegnÄ…cymi przez wyspÄ™. Bo Nibylandia jest zawsze - w mniejszym lub wiÄ™kszym stopniu - wyspÄ…, gdzie bÅ‚yskajÄ…, od czasu do czasu, zdumiewajÄ…ce barwy i gdzie sÄ… koralowe rafy, podejrzanie wyglÄ…dajÄ…ce okrÄ™ty w pobliżu brzegów, dzicy ludzie, odludne legowiska zwierzÄ…t, gnomy zajmujÄ…ce siÄ™ krawiectwem, jaskinie, przez które pÅ‚ynÄ… rzeki, książęta majÄ…cy szeÅ›ciu starszych braci, chylÄ…ca siÄ™ do upadku chatka i pewna, bardzo maleÅ„ka, stara pani o haczykowatym nosie. Nie byÅ‚aby to trudna mapa, gdyby to byÅ‚o już wszystko. Ale jest jeszcze: pierwszy dzieÅ„ w szkole, religia, ojcowie, okrÄ…gÅ‚y staw, robótki igÅ‚Ä…, morderstwa, wieszanie, nieregularne czasowniki, tort czekoladowy, wkÅ‚adanie szelek, powiedz: ChrzÄ…szcz brzmi w trzcinie!, trzy pensy za to, że sam sobie wyrwiesz zÄ…b - i tak dalej. Te sprawy i rzeczy sÄ… albo częściÄ… wyspy, albo należą do innej mapy, która przez niÄ… przeÅ›wituje. A wszystko to razem jest bardzo po gmatwane, zważywszy w dodatku, że nic nie chce stać spokojnie. OczywiÅ›cie NibylandiÄ™ różniÄ… siÄ™ bardzo od siebie. Ta Janka, na  przykÅ‚ad, miaÅ‚a lagunÄ™, nad którÄ… przelatywaÅ‚y flamingi, a Janek strzelaÅ‚ do nich. MichaÅ‚, który byÅ‚ bardzo malutki, miaÅ‚ flaminga, nad którym przelatywaÅ‚y laguny. Ale wszystkie NibylandiÄ™ majÄ… rodzinne podobieÅ„stwo i gdyby stanęły rzÄ™dem, mógÅ‚byÅ› powiedzieć, że jedna ma nos drugiej - i tak dalej
Czytaj
 
Metody NLP i Coaching w pigułce cz. 2
Neurolingwistyczne programowanie (NLP)

Magiczna różdżka, latarnia czarnoksiÄ™ska

czy każdemu sprzedasz wszystko,

co zechcesz", a możeni pies, ni wydra,

coś na kształt świdra"

 

Czytaj