studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


COACHING I NLP - czyli jak wydobyć potencjał tkwiący w człowieku
Czy możliwe jest chodzenie boso po rozżarzonych wÄ™glach? Czy trener boksu, który nigdy nie walczyÅ‚ na ringu, jest w stanie uczynić ze swojego podopiecznego mistrza Å›wiata? Czy ograniczenia, które nami kierujÄ…, nie tkwiÄ… tylko W naszych umysÅ‚ach? Czy można pokonać stres zawodowy i z powrotem czerpać przyjemność z wykonywanej pracy? Owszem. Jak to zrobić, można dowiedzieć siÄ™ studiujÄ…c Coaching i NLP, unikatowy, podyplomowy kierunek dostÄ™pny w Wyższej Szkole Informatyki i ZarzÄ…dzania w Rzeszowie.

ImageStudia te sÄ… pierwszym w Polsce kierunkiem Å‚Ä…czÄ…cym Neurolingwistyczne Programowanie z klasycznymi technikami coachingu. Kierowane sÄ… do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejÄ™tnoÅ›ci z zakresu coachingu, a W szczególnoÅ›ci chcÄ…cych zdobyć nowy zawód i pracować jako coach lub trener, do specjalistów z zakresu doradztwa i szkoleÅ„, kadry kierowniczej, menedżerów, kierowników zespoÅ‚ów, pedagogów, psychologów czy terapeutów.

COACHING POTRZEBNY W BIZNESIE

Studia, oprócz zdobycia dyplomu, umożliwiajÄ… absolwentom uzyskanie dwóch uznanych miÄ™dzynarodowych certyfikatów - Practitionera In the Art of NLP, a także Coacha ICI (Intemational Association of Coaching Institiutes), Å›wiadczÄ…cym m.in. o znawstwie uniwersalnych narzÄ™dzi wielopÅ‚aszczyznowego dziaÅ‚ania w charakterze coacha, opartych na technikach Neurolingwistycznego Programowania, standardach International Association of Coaching Institiutes oraz modelach tradycyjnego coachingu. Możliwe jest również uzyskanie certyfikatów Mastera i Trenera NLP.

Opiekunem kierunku i wykÅ‚adowcÄ… jest Ryszard GÄ…sierkiewicz, znany w Polsce trener motywacyjny i coach oraz doÅ›wiadczony trener NLP, zaÅ‚ożyciel Polskiego Stowarzyszenia NLP. - Coaching to dziedzina, która zrodziÅ‚a siÄ™ z obserwacji trenerów sportowych. Coaching sÅ‚uży wydobywaniu zasobu potencjaÅ‚u tkwiÄ…cego w drugim czÅ‚owieku, w sÅ‚uchaczu, pracowniku, podopiecznym albo pacjencie. Ostatnio jest mocno kojarzony z biznesem jako umiejÄ™tność, która powinna być stosowana przez menedżerów w procesie zarzÄ…dzania, choć oczywiÅ›cie, podobnie jak w wypadku innych metod, nie stanowi panaceum na wszelkie bolÄ…czki i nie do każdego przypadku może być stosowany - mówi Ryszard GÄ…sierkiewicz.

SPACER PO ROZŻARZONYCH WĘGLACH

Program ksztaÅ‚cenia pozwala na zdobycie umiejÄ™tnoÅ›ci budowania kariery zawodowej i spoÅ‚ecznej, rozwoju osobistego, satysfakcjonujÄ…cych zwiÄ…zków partnerskich, umiejÄ™tnoÅ›ci budowania autorytetu oraz nawiÄ…zywania kreatywnych relacji zarówno z adresatami coachingu indywidualnego, jak i grupowego.

Podczas zajęć sÅ‚uchacze zapoznajÄ… siÄ™ z różnymi metodami pozwalajÄ…cymi im na spojrzenie na zagadnienie z innego punktu widzenia. PoznajÄ… skuteczne strategie Neurolingwistycznego Programowania, a także ustawienia systemowe w oparciu o metodÄ™ Berta Hellingera. Na zakoÅ„czenie planujemy także zorganizować chodzenie boso po rozżarzonych wÄ™glach. - To doÅ›wiadczenie pomaga zrozumieć, że wiÄ™kszość barier i lÄ™ków tkwi wyÅ‚Ä…cznie w naszych przekonaniach. Skoro odważymy siÄ™ na zrobienie rzeczy pozomie niemożliwej, to Å‚atwo uÅ›wiadomimy sobie, ile w życiu jest jeszcze rzeczy, które mozemy osiÄ…gnąć, a nie siÄ™gamy po nie, bo nie wierzymy, że jesteÅ›my w stanie je osiÄ…gnąć - wyjaÅ›nia Ryszard GÄ…sierkiewicz. - OczywiÅ›cie, nie wszyscy muszÄ… pracować jako coach czy trener Wielu podejmuje naukÄ™, by samym stać siÄ™ bardziej skutecznymi i lepiej rozwiÄ…zywać pojawiajÄ…ce siÄ™ problemy. Na pewno dziÄ™ki tym studiom Å‚atwiej im bÄ™dzie pokonać stres, zdystansować siÄ™ do codziennych problemów i uzyskać peÅ‚nÄ… satysfakcjÄ™ z dziaÅ‚aÅ„ zawodowych, nabrać pewnoÅ›ci siebie i przekonania, że sÄ… w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, przed którym stanÄ…. I to caÅ‚kowicie wystarczy.

 

Image 

 

Studia Podyplomowe Coaching i NLP - dowiedz się więcej!

 
następny artykuł »