studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Metody NLP i Coaching w pigułce cz. 2
Neurolingwistyczne programowanie (NLP)

Magiczna różdżka, latarnia czarnoksiÄ™ska

czy każdemu sprzedasz wszystko,

co zechcesz", a możeni pies, ni wydra,

coś na kształt świdra"

 

Czy masz już choćby wstÄ™pny poglÄ…d na to, czym jest Neurolingwistyczne Programowanie, zdobyty innÄ… drogÄ…, niż dotychczasowa lektura tej książki? Jeżeli tak, podkreÅ›l w wyobraźni wÅ‚aÅ›ciwÄ… odpowiedź, jeżeli nie - zrób to tym bardziej.

Neurolingwistyczne Programowanie to:

1. magia,

2. przejaw dziaÅ‚alnoÅ›ci sekty religijnej lub jeden z nurtów New Age, niemajÄ…cy charakteru sekty.

3. zbiór technik niemoralnej manipulacji otoczeniem, pozwalajÄ…cej wyzuć je (to otoczenie) z pieniÄ™dzy i innych dóbr materialnych lub inaczej - zbiór technik umożliwiajÄ…cych tzw. pranie mózgu,

4. techniki skutecznego porozumiewania siÄ™ z sobÄ… i innymi,

5. techniki kreowania sukcesu w zarzÄ…dzaniu,

6. techniki sięgania w pamięć przedurodzeniową,

7. techniki „pozytywnego" myÅ›lenia.

 

PodkreÅ›liÅ‚eÅ› - magia? Masz racjÄ™! PodkreÅ›liÅ‚eÅ› innÄ… definicjÄ™? Masz racjÄ™! Masz bowiem dostÄ™p tylko do wÅ‚asnej rzeczywistoÅ›ci, w której to w co wierzysz, jest prawdÄ… (patrz poprzedni rozdziaÅ‚).

Neurolingwistyczne Programowanie bowiem jest tylko narzÄ™dziem, czy raczej zbiorem użytecznych i skutecznych narzÄ™dzi, które do każdej rzeczywistoÅ›ci przystaje i tak jak magiczna różdżka, w koÅ„cu odnajduje swojego maga. Nie zawsze jednak jest to proste - dlaczego - posÅ‚uchaj.

Przed jednym z majÄ…cych siÄ™ rozpocząć treningów Neurolingwistycznego Programowania, prowadzÄ…cy je trener otrzymaÅ‚ dziwny telefon. DzwoniÅ‚a kobieta, która zalaÅ‚a go dosÅ‚ownie potokiem pytaÅ„ na temat NLP. ByÅ‚o ich wiele, a jego odpowiedzi prowokowaÅ‚y dalsze, coraz bardziej szczegóÅ‚owe. Zniecierpliwiony trener, po póÅ‚godzinnej rozmowie zaproponowaÅ‚ wziÄ™cie udziaÅ‚u w zajÄ™ciach lub pogÅ‚Ä™bienie wiedzy stosownÄ… literaturÄ….

I wtedy usÅ‚yszaÅ‚, jak ten sam kobiecy gÅ‚os zakomunikowaÅ‚ stanowczo: ProszÄ™ pana, paÅ„skie treningi w ogóle mnie nie interesujÄ…, a na czytanie książek o NLP szkoda mi czasu.

Po co Pani w takim razie dzwoni - zapytaÅ‚ zdziwiony. To, co usÅ‚yszaÅ‚ wprawiÅ‚o go w osÅ‚upienie. DzwoniÄ™ - powiedziaÅ‚ gÅ‚os - bo na ten trening wybiera siÄ™ mój mąż. On byÅ‚ już w zeszÅ‚ym roku na treningu pozytywnego myÅ›lenia i wizualizacji, a jak wróciÅ‚ to przestaÅ‚ prowadzić swojÄ… firmÄ™ i zajÄ…Å‚ siÄ™ medytacjÄ…. Kiedy po tygodniu uÅ›wiadomiÅ‚am mu, że nie mamy z czego żyć, wstaÅ‚ i... pociÄ…Å‚ na kawaÅ‚ki wszystkie nowe ubrania w naszym domu. ChciaÅ‚, jak powiedziaÅ‚, pokazać mi, że rzeczy materialne nie majÄ… istotnego znaczenia.

      OtrzÄ…snÄ…Å‚ siÄ™ po pewnym czasie, ale widzÄ™, że nie na dÅ‚ugo, bo tym razem wymyÅ›liÅ‚ sobie paÅ„skie NLP. DzwoniÄ™, żeby dowiedzieć siÄ™, co mnie czeka, kiedy z tego szkolenia wróci.

Tym trenerem byłem ja sam.

Sam widzisz, Czytelniku, do czego może doprowadzić pozytywne myÅ›lenie!!! No cóż - każde narzÄ™dzie może być użyte niezgodnie z przeznaczeniem, stajÄ…c siÄ™ przekleÅ„stwem dla użytkownika, ale to przecież sam użytkownik decyduje o sposobie jego wykorzystania. Prawda jest kontekstowa, tak jak rzeczywistość i cokolwiek o niej bÄ™dziesz wiedziaÅ‚, jest tylko czÄ…stkÄ… peÅ‚nego obrazu, prawdziwÄ… i nieprawdziwÄ… zarazem.

Żeby w rzecz świadomie wstąpić, sięgnijmy najpierw do historii - bardzo uproszczonej i zbeletryzowanej (ale wg mojej mapy - wystarczającej).

Poza tym od razu komunikujÄ™ radosnÄ… nowinÄ™ - wszystko, co wyda Ci siÄ™ niepotrzebnym smrodem dydaktycz­nym, możesz spokojnie opuÅ›cić, ten fragment także. BÄ™dzie mi przykro, ale to przeżyjÄ™, w koÅ„cu to przecież nie Twój problem.

Choć narodziny NLP skrywajÄ… mroki tajemnicy, przyjmuje siÄ™, iż jego poczÄ…tki siÄ™gajÄ… lat siedemdziesiÄ…tych XX w. Stworzyli je John Grinder, lingwista o nader bogatej i niekonwencjonalnej przeszÅ‚oÅ›ci pracujÄ…cy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Gruz, i Richard Bandler, student psychologii tejże uczelni, postać również nietuzinkowa (zainteresowanych odsyÅ‚am do książkiPrzygoda z komunikacjÄ…"). Zainspirowani osiÄ…gniÄ™ciami dwóch czoÅ‚owych terapeutów - osiÄ…gajÄ…cych doskonaÅ‚e efekty mimo na pozór różnych metod pracy: Fritzem Perlsem, twórcÄ… szkoÅ‚y terapeutycznej znanej jako Gestalt oraz WirginiÄ… Satir, twórcÄ… terapii rodzin, specjalistkÄ… od spraw na pozór beznadziejnych, stwierdzili, że ich sukcesy opierajÄ… siÄ™ o pewien wspólny mianownik. ByÅ‚a nim umiejÄ™tność doskonaÅ‚ego odzwierciedlania sposobu, w jaki pacjent wyrażaÅ‚ swoje myÅ›li i prowadzenia rozmowy terapeutycznej z nim jego wÅ‚asnym jÄ™zykiem. To, jak zauważyli badacze, stanowiÅ‚o źródÅ‚o magicznego ciÄ…gu przemian i sprawiaÅ‚o, że pacjent nagle doznać mógÅ‚ olÅ›nienia (czyli tzw. wglÄ…du). Szukali dalej i do uczestnictwa w dalszych badaniach udaÅ‚o im siÄ™ namówić niechÄ™tnego poczÄ…tkowo Miltona Ericksona, znakomitego hipnoterapeutÄ™, majÄ…cego doskonaÅ‚y kontakt z najbardziej nawet „trudnymi" pacjentami. Poczynione obserwacje doprowadziÅ‚y do rozpoznania podstawowych komponentów skutecznej pracy z chorymi i staÅ‚y siÄ™ podstawÄ… sformuÅ‚owania zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej w ogóle.

Jak widzisz, NLP ma bardzo gÅ‚Ä™bokie korzenie terapeutyczne i nie powstaÅ‚o z niczego. Bandler i Grinder oraz liczni ich nastÄ™pcy sprawdzili w praktyce i dowiedli, że zasady, sprawdzajÄ…ce siÄ™ w psychoterapii mogÄ… być skutecznie wykorzystane także gdzie indziej - np. do osiÄ…gania istotnych życiowych sukcesów, czy skutecznego wywierania wpÅ‚ywu na otoczenie, czyli DO UPRAWIANIA MAGII W JEJ NAJSZERSZYM WYDANIU.

 

PomysÅ‚ jest nowÄ… kombinacjÄ… starych elementów.

Nie ma nowych elementów. SÄ… tylko nowe kombinacje

 

Swoje pierwsze odkrycia Bandler i Grinder zawarli w książkach opublikowanych w latach 1975-1977: The Structure of Magic 1 and 2 (Struktura magii 1 i 2) i Pattems 1 and 2 (Wzorce 1 i 2), nie traktujÄ…c tego jeszcze nadmiernie nabożnie. Ale, ponieważ wedÅ‚ug Bibliiwszystko ma swój czas i miejsce pod sÅ‚oÅ„cem", i ich czas siÄ™ wypeÅ‚niÅ‚. Jak przy zagÅ‚adzie Atlantydy wg Platona -nastaÅ‚ ten dzieÅ„ i noc ponura", w czasie której odkryli także nazwÄ™ - Neurolingwistyczne Programowanie, która to nazwa (jak każda nazwa zresztÄ…) zaczęła natychmiast porzÄ…dkować rzeczywistość w sposób niekiedy zupeÅ‚nie nieoczekiwany.

 

W założeniach miała jedynie oznaczać, iż NLP oparte jest o:

N - Neuro - doÅ›wiadczenia zmysÅ‚owe takie, jak widzenie, sÅ‚yszenie, dotyk i czucie, smak i zapach (od neuronu, komórki grajÄ…cej kluczowÄ… rolÄ™ w tworzeniu Å›ladów pamiÄ™ciowych, stanowiÄ…cych klucz uczenia siÄ™ i zapamiÄ™tywania);

L - LingwistykÄ™ - naukÄ™ o jÄ™zyku, badajÄ…cÄ… podstawowy sposób opisywania doÅ›wiadczeÅ„ - mowÄ™, dziÄ™ki której możemy uzyskać szereg informacji na temat sposobów myÅ›lenia swoich i otoczenia;

P - programowanie - celowe i logicznie uporzÄ…dkowane dziaÅ‚anie, prowadzÄ…ce do uzyskania zamierzonych efektów.

 

W efekcie jednak, zamiast uproÅ›cić, doprowadziÅ‚a do szeregu nieporozumieÅ„ i waÅ›ni interpretacyjnych, w których każdy ze zwaÅ›nionych toczy przed sobÄ… koÅ‚o bardziej koliste niż koÅ‚a adwersarzy. Tyle tych kóÅ‚, że można zupeÅ‚nie „skoÅ‚owacieć", wytaczam zatem swoje koÅ‚o (ono zresztÄ… od dawna już siÄ™ toczy, jak pewnie zauważyÅ‚eÅ›), które jest także, bo jakże inaczej, o wiele doskonalsze niż inne doskonaÅ‚e koÅ‚a.

Według mnie, istotę Neurolingwistycznego Programowania dobrze określa następująca definicja:

NLP to praktyczna umiejÄ™tność kreowania dowolnych rezultatów poprzez ujawnianie różnic pomiÄ™dzy doskonaÅ‚oÅ›ciÄ… a przeciÄ™tnoÅ›ciÄ…. Jest uniwersalnym zestawem narzÄ™dziowym, zawierajÄ…cym niezmiernie skuteczne techniki, gwarantujÄ…ce (przy speÅ‚nieniu pewnych, istotnych warunków) sukces w wielu dziedzinach: edukacji, poradnictwie, biznesie i terapii.

OczywiÅ›cie, ma także ograniczenia, ale wszystko (oczywiÅ›cie z pewnymi wyjÄ…tkami, potwierdzajÄ…cymi reguÅ‚Ä™) ma ograniczenia, nawet WszechÅ›wiat nie jest nieskoÅ„czony. NLP raczej na pewno nie jest cudownÄ… maÅ›ciÄ… na odciski i jednoczeÅ›nie na zapalenie spojówek.

Czy NLP może odnosić się do każdego z nas? Na pewno tak, bo choćbyś nie wiem jak był z siebie zadowolony, w chwilach rozterki i bilansowania osiągnięć dopada Cię czasami (oby tylko czasami) przekonanie, że wielu ludzi ma dużo większy talent do życia niż TY. Może nawet ich nie znasz osobiście, ale przeczuwasz ich obecność i wiesz ponad wszelką wątpliwość, że:

GdzieÅ› na naszej planecie żyjÄ… ludzie doskonali - normalni, zrównoważeni, pozbawieni lÄ™ków, braku poczucia bezpieczeÅ„stwa, dziwactw, czyli tego wszystkiego, co nÄ™ka pozostaÅ‚ych... spokojnie i systematycznie czytajÄ… wszelkie poradniki, jakie ukazujÄ… siÄ™ na rynku. SpÄ™dzili wiÄ™cej czasu na analizach niż sam Woody Allen. Ulepszyli swojÄ… pamięć, zdolnoÅ›ci jÄ™zykowe, umiejÄ™tnoÅ›ci kulinarne oraz stosunki z innymi ludźmi. Nie bojÄ… siÄ™ psów, pajÄ…ków, wody niezdatnej do picia, elektrycznoÅ›ci czy też windy. Dobrze sobie radzÄ… z urzÄ…dzeniami mechanicznymi, sÄ…siadami i osobami na stanowiskach. Nigdy nie nadużywajÄ… wÅ‚adzy. LubiÄ… siebie i to w każdej sytuacji. SÄ… zadowoleni ze swego ciaÅ‚a i wyglÄ…du. Nie dbajÄ… o to, że siÄ™ starzejÄ…...

Z seksem świetnie sobie radzą. Nigdy nie martwią się, czy im stanie, czy będą jakieś kłopoty i czy nie zasną, zanim to wszystko się skończy.

Czy jednak NLP może także nie odnosić się do każdego z nas?

Oczywiście, może, o ile straciliśmy wiarę w możliwość dalszego rozwoju i zamiast walczyć bez zastrzeżeń akceptujemy zastaną rzeczywistość. Może, jeżeli nasze przekonania i potrzeba bezpieczeństwa są silniejsze, niż chęć odkryciacudownej lampy Alladyna".

Za każdym razem, kiedy jakieÅ› dziecko powie: Nie wierzÄ™ we wróżki! -jedna wróżka pada nieżywa.

 
« poprzedni artykuł