studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
 • coaching kariery
 • coaching przywództwa
 • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
 • coaching biznesowy
 • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


O szkole NLP

Sukces, jaki jest osiÄ…gany w zakresie komunikacji zależy od bardzo wielu czynników. Jest to miÄ™dzy innymi takie formuÅ‚owanie informacji, aby odbiorca rozumiaÅ‚ jÄ… w taki sam sposób, jak jÄ… rozumiaÅ‚ nadawca. MożliwoÅ›ci jakie daje w tym zakresie znajomość metod NLP to nie tylko wÅ‚aÅ›ciwe formuÅ‚owanie wiadomoÅ›ci czy poleceÅ„, ale również rozpoznawanie i wÅ‚aÅ›ciwa interpretacja sygnaÅ‚ów niewerbalnych, które mogÄ… być wykorzystywane jako "odpowiedź".

NLP jest opartym na praktycznych doÅ›wiadczeniach modelem komunikacji miÄ™dzyludzkiej i jej ksztaÅ‚towania. W treść nazwy wchodzÄ… trzy czÅ‚ony, które w przybliżeniu można wyjaÅ›nić jako:

N - neuro - doÅ›wiadczenia zmysÅ‚owe, takie jak: widzenie, sÅ‚yszenie, dotyk i czucie, smak i zapach (jako, że neuron jest skÅ‚adnikiem systemu nerwowego i mózgu, które to sÄ… odpowiedzialne za odbiór wszelkich bodźców),

L - lingwistyka - nauka o języku. Język i mowa umożliwiają opisywanie naszych doświadczeń, a na podstawie używanych sformułowań możemy uzyskać informacje, jak dana osoba myśli.

P - programowanie - czyli dziaÅ‚anie w celu uzyskania okreÅ›lonych efektów.

NLP stwarza możliwości percepcji i interpretowania nieświadomych reakcji.

NLP wyjaÅ›nia, jak powstaje nasz osobisty obraz rzeczywistoÅ›ci, który dla każdego z nas jest nieco inny. Pozwala na zrozumienie, w jaki sposób "zewnÄ™trzna rzeczywistość" jest przerabiana w Å›wiadomoÅ›ci i nieÅ›wiadomoÅ›ci na "wewnÄ™trznÄ… mapÄ™ rzeczywistoÅ›ci".

NLP wyjaÅ›nia w jaki sposób sygnaÅ‚y nieÅ›wiadomoÅ›ci (werbalne i niewerbalne) sÄ… przez Å›wiadomość rozumiane lub interpretowane.

NLP zawiera duży arsenał technik interwencyjnych, umożliwiających korygowanie subiektywnej percepcji.

NLP jest opartym na praktycznych doÅ›wiadczeniach modelem komunikacji miÄ™dzyludzkiej i jej ksztaÅ‚towania. Dobra i jasna komunikacja jest podstawowym warunkiem udanych kontaktów.

NLP wprowadza dla takiego kontaktu pojÄ™cie - rapport (rapport - ang. poÅ‚Ä…czenie, kontakt). W przypadku dobrego rapportu powstaje miÄ™dzy osobami rodzaj wiÄ™zi i wzajemnego zrozumienia. Ważne jest tutaj zauważenie, jaki typ percepcji reprezentuje rozmówca. Kolejnym krokiem dobrej komunikacji jest pacing (ang. - iść razem). W NLP oznacza to dostosowanie siÄ™ do rozmówcy. Po nawiÄ…zaniu kontaktu na tym poziomie można przystÄ…pić do prowadzenia rozmowy do celu. Bardzo pomocne w uzyskaniu efektywnej komunikacji jest tzw. kotwiczenie, które opiera siÄ™ na odruchu PawÅ‚owa. Polega ono na kojarzeniu pewnych sytuacji z bardzo konkretnymi bodźcami - np. sÅ‚yszÄ…c ulubionÄ… melodiÄ™ sprzed lat (dawno zapomnianÄ…) przypominamy sobie odczucia, które jej towarzyszyÅ‚y i przez moment te odczucia odbieramy jako realne "tu i teraz". W naszym życiu mamy do czynienia z wieloma kotwicami, które zostaÅ‚y naÅ‚ożone wizualnie, audytywnie czy przez dotyk (kotwiczenie kinestetyczne). UmiejÄ™tność rozpoznania negatywnych "kotwic" w miejscu pracy czy zamieszkania umożliwia ich neutralizacjÄ™, a tym samym bardziej Å›wiadome i efektywniejsze dziaÅ‚anie.

 
PODSTAWY NEUROLINGWISTYCZNEGO PROGRAMOWANIA (NLP)
 • Werbalne i niewerbalne sygnaÅ‚y partnera;
 • Rozpoznawanie i używanie jÄ™zyka zmysÅ‚ów;
 • NawiÄ…zywanie kontaktu z partnerem;
 • Dopasowanie zachowania i prowadzenie drugiej osoby w pożądanym kierunku;
 • Rozpoznawanie różnic wyobrażeÅ„;
 • Kotwiczenie uczuć i Å‚Ä…czenie kotwic;
 • Kreatywna zmiana doÅ›wiadczeÅ„ (reframing) - zmiana kontekstu; zmiana perspektywy;
 • SubmodalnoÅ›ci - zmiana wspomnieÅ„; technika odsuwania lub przybliżania doÅ›wiadczeÅ„;
 • Poziomy neurologiczne Dilts'a;
 • Linia czasu.

CEL: nabycie i rozwinięcie podstawowych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej - zapoznanie się z możliwościami Neurolingwistycznego Programowania.

W rezultacie zajęć uczestnicy winni rozwinąć nastÄ™pujÄ…ce ogólne umiejÄ™tnoÅ›ci:

 • odczytywanie mowy ciaÅ‚a i jej Å›wiadome wykorzystanie w prowadzeniu dialogu
 • umiejÄ™tność rozpoznawania wewnÄ™trznych procesów myÅ›lenia rozmówcy na podstawie zewnÄ™trznych, zauważalnych sygnaÅ‚ów
 • umiejÄ™tność odczytywania strategii rozmówcy
 • umiejÄ™tność aktywnego sÅ‚uchania
 • umiejÄ™tność tworzenia wiÄ™zi emocjonalnej i kierowania rozmowÄ…