studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
 • coaching kariery
 • coaching przywództwa
 • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
 • coaching biznesowy
 • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Oferta dla firm
 • ZarzÄ…dzanie z wykorzystaniem NLP i Coachingu

  TwojÄ… najważniejszÄ… korzyÅ›ciÄ… z tych szkoleÅ„ bÄ™dzie poznanie narzÄ™dzi i technik niezbÄ™dnych do wypracowania i utrzymania konkurencyjnoÅ›ci firmy oraz nabycie umiejÄ™tnoÅ›ci skutecznego zarzÄ…dzania zespoÅ‚em. Tu kluczowymi czynnikami sukcesu sÄ… przemyÅ›lane opracowania dotyczÄ…ce wizji i misji Twojej firmy, analiza czynników kosztowych jej funkcjonowania i Å›ciÅ›le okreÅ›lona strategia jej przetrwania (zwiÄ…zana z analizÄ… dziaÅ‚ajÄ…cego już rynku i jego produktów). Ogromne znaczenie powodzenia na rynku każdej firmy to jej zaÅ‚oga i menedżerowie. Czy sÄ… efektywni? Czy dziaÅ‚ajÄ… skutecznie? Czy dobrze wspóÅ‚pracujÄ…?
  Można również dziÄ™ki tym szkoleniom wzbogacić swojÄ… wiedzÄ™ o to, jak dobrze gospodarować czasem pracy, sprawnie zarzÄ…dzać produkcjÄ… i poprawiać jej jakość.
  Warto też nauczyć się skutecznie zarządzać projektem tak, by ukończyć go w terminie bez przekraczania założonego budżetu.

 • ZarzÄ…dzanie zasobami ludzkimi z wykorzystaniem NLP

  TwojÄ… najważniejszÄ… korzyÅ›ciÄ… z tych szkoleÅ„ bÄ™dzie nabycie umiejÄ™tnoÅ›ci komunikowania, kierowania ludźmi, poznania tajników ludzkiej motywacji, osiÄ…gniÄ™cia efektywnoÅ›ci w negocjacjach. Można również wzbogacić swojÄ… wiedzÄ™ o zdolność kreowania wÅ‚asnego wizerunku, zrozumienia dla firmy wagi procesów rekrutacji i selekcji pracowników.
  Warto zdobyć umiejÄ™tnoÅ›ci budowania harmonijnych relacji w pracy, poznać sposoby zwalczania konfliktów i tworzenia efektywnych zespoÅ‚ów pracowniczych. Przy budowaniu zespoÅ‚u trzeba wiedzieć wszystko o technikach motywacyjnych, organizacyjnych, zarzÄ…dzaniu czasem. A wiąże siÄ™ to z dopasowaniem oczekiwaÅ„ kadry menedżerskiej zakÅ‚adu do kompetencji, oczekiwaÅ„ i potrzeb rekrutowanych do pracy kandydatów. PrzyszÅ‚y pracownik powinien posiąść zdolnoÅ›ci do korzystnej autoprezentacji, logicznego formuÅ‚owania swoich wypowiedzi, wykazywać siÄ™ odwagÄ… w trakcie wystÄ…pieÅ„ publicznych, szybkoÅ›ciÄ… i kreatywnoÅ›ciÄ… myÅ›lenia i mówienia.

 • Marketing i sprzedaż z wykorzystaniem NLP

  TwojÄ… najważniejszÄ… korzyÅ›ciÄ… z tych szkoleÅ„ bÄ™dzie doskonalenie technik sprzedaży podczas spotkaÅ„ z klientami, zawieranie korzystnych kontraktów dziÄ™ki dobrym negocjacjom, uzyskiwanie lepszej kontroli nad nakÅ‚adami i wynikami sprzedaży, umiejÄ™tne zarzÄ…dzanie pionem dystrybucji. Pozwoli Ci to na rozwój wiedzy o metodach ustalania i realizacji planów sprzedaży i jej bieżącego prognozowania i monitorowania. DziaÅ‚ sprzedaży jest najważniejszym dziaÅ‚em każdego przedsiÄ™biorstwa i trzeba doskonale znać reguÅ‚y planowania marketingowego, opracowywania skutecznych kampanii reklamowych, ustawicznego ksztaÅ‚cenia sprzedawców bezpoÅ›rednich. Trzeba poznać zasady tworzenia wizerunku marki czy produktu i znaleźć dla niego najlepszego odbiorcÄ™.

 • Chodzenie boso po rozżarzonych wÄ™glach

  Samodzielne poddanie siÄ™ "próbie żaru" przez uczestników imprezy, wymaga speÅ‚nienia licznych warunków, ale przy ich przestrzeganiu jest caÅ‚kowicie bezpieczne. Chodzenie boso po rozżarzonych wÄ™glach jest znakomitym treningiem motywacyjnym i integrujÄ…cym, szczególnie pomocnym w wyrabianiu kompetencji przydatnych w zarzÄ…dzaniu kryzysowym.Kompetencje te to umiejÄ™tność pokonywania stresu i pokonywania barier lÄ™kowych w ekstremalnych warunkach psychicznych. Niesamowita i groźna na pozór sceneria doÅ›wiadczenia sprawia, że staje siÄ™ ono niezapomnianym przeżyciem, majÄ…cym duże znaczenie w procesie nabywania umiejÄ™tnoÅ›ci korzystania z posiadanego, a nie zawsze Å›wiadamianego potencjaÅ‚u psychicznego. W wyniku przejÅ›cia po żarze nastÄ™puje z reguÅ‚y refleksja - "skoro zrobiÅ‚em rzecz, która wydawaÅ‚a siÄ™ niemożliwa do speÅ‚nienia temperatura żaru ma okoÅ‚o 800 na poczÄ…tku do 400 pod koniec stopni Celsjusza), to i inne dziaÅ‚ania, budzÄ…ce dotychczas mój lÄ™k lub niewiarÄ™ w możliwość osiÄ…gniÄ™cia także mogÄ… być możliwe", co zdecydowanie poprawia skuteczność zawodowÄ….