studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
 • coaching kariery
 • coaching przywództwa
 • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
 • coaching biznesowy
 • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Szczegółowy program studiów podyplomowych NLP i Coaching
Spis treści
Szczegółowy program studiów podyplomowych NLP i Coaching
Strona 2
Strona 3

TEMATY


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW SEMESTR I

NEUROLINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE

ILOŚĆ GODZIN

 1. Wstęp do NLP.

Historia , cele i zastosowania

Założenia NLP

Modele Świadomego działania i i mapy rzeczywistości :

 • wypróbowane struktury nauki, komunikacji i rozwiÄ…zywania problemów,

 • zwiÄ…zki pomiÄ™dzy jÄ™zykiem, zmysÅ‚ami i zachowaniem,

 • wzory organizacji doÅ›wiadczeÅ„ (czas, rola, znaczenie),

 • indywidualne i kulturowe style zachowanÅ„ i motywacji

ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI.

 • systemy porozumiewania siÄ™ i sposoby ich rozpoznawania.

 • jÄ™zyk ciaÅ‚a

 • rodzaje i sposoby przetwarzania informacji

 • zmysÅ‚y i ich formy jÄ™zykowe

 • rozpoznawania jÄ™zyka ciaÅ‚a

 • systemy reprezentacji i ruchy oczu

8

 1. Åšwiadome utrwalanie pożądanych nawyków - Kotwiczenie.

Definicja kotwic i kotwiczeń

Rodzaje kotwic:

 • wizualne: gesty, mimika, postawa ciaÅ‚a, konkretne miejsce w pomieszczeniu;

 • audytywne: dźwiÄ™k, gÅ‚os, gÅ‚oÅ›ność, melodia;

 • kinestetyczne: dotyk, postawa, ruch

Stosowanie wybranych strategii:

 • Å‚Ä…czenie kotwiczeÅ„

 • okrÄ…g możliwoÅ›ci

 • Å‚aÅ„cuch możliwoÅ›ci

6

 1. Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania - Metamodel języka.

Poziomy dialogu wewnętrznego.

Filtry sensoryczne

 • generalizacje (uogólnienia);

 • kasowania (wymazywanie);

 • znieksztaÅ‚cania (fantazjowanie).

Meta Model jako Zaawansowana Technika Psychologicznej Perswazji.

10

 1. Podstawy Psychologii Perswazji

Model Miltona Ericksona

 • trans i techniki Indukcji transu

.Język perswazji

 • podstawowe konstrukcje lingwistyczne

 • zaawansowane konstrukcje lingwistyczne:

 • implikacje i ich rodzaje

 • presupozycje i gÅ‚ówne ich typy

 • konwersacyjny Model Miltona

 • niewidoczna” hipnoza

 • Praktyczne techniki indukcji, instalacji i sugestii.

 • Bajki, metafory

32

 1. Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów.

Struktury nieświadome

 • poziomy neurologiczne Dilts’a i ich wykorzystanie w coachingu i zarzÄ…dzaniu.

 • Hierarchie przekonaÅ„

 • zmiany i rozwiÄ…zywanie konfliktów na poziomie wartoÅ›ci

Kryteria wÅ‚aÅ›ciwego formuÅ‚owania celów zawodowych i osobistych

OkreÅ›lenie celu za pomocÄ… poziomów neurologicznych

Techniki poprawiania relacji interpersonalnych

 • Metamirror

16

 1. Submodalności.

Sposoby rozpoznawania i umiejętność rwykorzytania submodalności

 • Zmiana rangi problemu przez zmianÄ™ jego submodalnoÅ›ci.

 • Zmiana krytycznych submodalnoÅ›ci i nasilanie pozytywnego doÅ›wiadczenia

 • Reframening

 • Metoda Ziuup

 • Odnajdywanie strategii motywacji przy pomocy submodalnoÅ›ci

Techniki pracy z fobiami, lękiem i przeszkadzającymi wspomnieniami.

 • Dysocjacja V / K

16

 1. Core transformation

Zmiany na poziomie przekonaÅ„, emocji, nawyków, zachowania,

 • Å‚aÅ„cuchy wartoÅ›ci

ZarzÄ…dzanie zmianÄ…

 • Etapy wprowadzania zmian

 • Możliwe reakcje na zmiany

 • Opór i metody pracy z oporem

Kreatywne rozwiÄ…zywanie problemów w systemie przebudów : znaczenia, kontekstu, rokowaÅ„.

 • model „przebudowy w 6 krokach”.

32

 1. Modelowanie

Taktyki oraz makro i mikro-strategie skutecznego działania

 • model TOTE

 • strategie rozwiÄ…zywania problemów:

 • analiza S.C.O.R.E.

 • strategia Walta Disney’a

Metaprogramy:

 • zorientowanie od / do

 • punkt odniesienia : wewnÄ…trz / zewnÄ…trz

 • orientacja czasowa : przeszÅ‚ość / teraźniejszość / przyszÅ‚ość

 • skupienie uwagi ludzie, miejsca, rzeczy, czas, aktywność, informacje (kto? co? gdzie? kiedy? jak?

 • dla kogo: dla mnie / innych / nas

 • opracowanie: specyficznie / ogólnie (detalicznie / caÅ‚oÅ›ciowo)

podobnie / różnie

całkowicie / niecałkowicie

aktywnie / pasywnie

32

 1. Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie czasem -

Linia czasu.

RozwiÄ…zywanie problemów na linii czasu. I

ntegracja celu na linii czasu

Reimprinting

16

 
następny artykuł »